ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 460/22.02.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Αριθμ. 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 576.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Αριθμ. 46434/1-11-2018 για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού»

Εγγραφή στο RSS - ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ