Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας των γαλακτοπαραγωγών.
  • Ενίσχυση των γυναικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς καθώς και δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για ανάπτυξη οικογενειακής φάρμας, με τελικό στόχο τη μείωση του κινδύνου εγκατάλειψης της υπαίθρου και τη διατήρηση επαρκούς αγροτικού δυναμικού και αστικής ισορροπίας.
  • Υποστήριξη της αειφόρου γεωργίας και της κατάλληλης χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων
  • Ενίσχυση της ειδικότητας του προϊόντος και εξασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας των τελικών προϊόντων.
  • Εισαγωγή της καινοτομίας για το στρατηγικό μάρκετινγκ των παραδοσιακών προϊόντων.
  • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη δικτύωσής τους για ενίσχυση παραγωγής των παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και συμμετοχή τους με σκοπό τη δικτύωση τους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Επικοινωνία με πολιτικούς ιθύνοντες, το ευρύ κοινό και μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Θα δοθεί έμφαση στη σημασία και την έννοια της αειφόρου γεωργίας και το σεβασμό των πόρων του πλανήτη.
Έναρξη – Λήξη: 2014 - 2020
Φορείς χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός Έργου:  205.410€
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου

Ερευνητική Ομάδα:

Δρ. Αθανάσιος Γελασάκης (WP3) , Δρ. Γεώργιος Σαμούρης (WP4)- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ , κα. Τζένη Τσέλιου από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΙΝ

Συμμετοχή ΙΚΕΘ:

 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του Έργου:  

Συλλογή Φωτογραφιών