Επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τυριών για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων και για την βιντεοσκόπηση της διαδικασίας παραγωγής