Συγκριτική μελέτη της ανίχνευσης καταλοίπων αντιβιοτικών στο γάλα με διαφορετικές μεθόδους

H μελέτη και η αξιολόγηση των δοκιμών ανίχνευσης αντιβιοτικών στο γάλα που βασίζονται στην τεχνική ELISA και επαλήθευση αυτών με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC)

Χρηματοδότηση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δρ Γ. Σαμούρης

Ερευνητική ομάδα:

Δρ Αντώνιος Ζδράγκας, Δρ Ματαρά Χρυσάνθη, Μαρία Ιωαννίδου MSc

Έναρξη-Λήξη:

2014 - 2015

Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 139.500 €
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:

139.500 €

Συμμετέχοντες φορείς:

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ)

Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ