Μικροβιολογικές αναλύσεις των εκροών και της ιλύος, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και έλεγχος των εκροών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης

Στο πρόγραμμα αυτό έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί κυρίως η αποτελεσματικότητα της εξυγίανσηςτων λυμάτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης τα οποία καταλήγουν στη Μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης.Ελέγχθηκαν όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και εκτιμήθηκε η επιβάρυνση της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού της Θεσσαλονίκης από τα λύματα των Νοσοκομείων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά ελήφθησαν μέτρα βελτίωσης των υποδομών τωνΕγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων των Νοσοκομείων της πόλης.

Έναρξη – Λήξη: 09-2-2011 μέχρι 8-2-2013
Φορέας χρηματοδότησης: Ε.Υ.Α.Θ.
Προϋπολογισμός έργου συνολικά: 4000 Ε
Προϋπολογισμός ινστιτούτου:

4000 Ε

Υπεύθυνος έργου:  Δρ. Α. Ζδράγκας,Τακτικός Ερευνητής
Ερευνητική ομάδα:  Γιαντζή Βιργινία Τεχνολόγος
Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου: Στο έργο αυτό είχα την ευθύνη του συντονισμού των φορέων καθώς και των μικροβιολογικών αναλύσεων τα οποία διαβιβάζονταν στην εταιρία για περαιτέρω αξιοποίηση και αξιολόγηση.