Η οικονομικότητα της καλής μεταχείρισης των ζώων

Στόχος του Προγράμματος: είναι να γίνουν εκτιμήσεις για τις ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων που πρόκειται να χορηγηθούν σε κτηνοτρόφους που θα αναλάβουν σε εθελοντική βάση να εκτελέσουν πράξεις, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο του Άρθρου 9 του Κανονισμού ΕΕ αριθμ. 1307/2013. Οι ενισχύσεις αυτές καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίσθηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Έναρξη – Λήξη: 20.06.2014 - 31.10.2014
Φορείς χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
Προϋπολογισμός Έργου: 9.000,00€
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Δρ. Ε.N. Σωσσίδου, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ερευνητική Ομάδα:

Δρ. Ε. Σωσσίδου Ερευνήτρια Β’, Δρ. Σοφία Μπελιμπασάκη, Δρ. Ε.Παπαναγιώτου Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Δρ Ι. Τσακμακίδης Λέκτορας ΑΠΘ

Συμμετοχή ΙΚΕΘ:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Δρ Ε.Ν. Σωσσίδου

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του Έργου: Το έργο έχει ολοκληρωθεί με βάση το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα.