Το έργο BIOACTIVATE «Από απόβλητα/υποπροϊόντα σε προστιθέμενης αξίας βιοενεργές
ζωοτροφές» στοχεύει στην ανάπτυξη λειτουργικών ζωοτροφών με τη χρήση τοπικά
παραγόμενων αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/υποπροϊόντων που περιέχουν
βιοδραστικές ενώσεις και νέες προβιοτικές ουσίες ευεργετικές για την υγεία του εντέρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
Για να ενημερωθείτε ακολουθήστε την επίσημη σελίδα του προγραμμάτος:

https://bioactivate.gr