Επίδραση των πρωτεολυτικών ενζύμων του συστήματος ενεργοποιοί του πλασμινογόνου/ πλασμίνη στην εξωσωματική παραγωγή εμβρύων αγελάδων

Στόχοι της παγκόσμιας έρευνας στην in-vitro παραγωγή εμβρύων (IVP) είναι μείωση ανεπιθύμητων διεργασιών (οξειδωτικό stress, γήρανση των ωαρίων, απoπτωτικές διαδικασίες σε ωάρια / έμβρυα, επίδραση προϊόντων μεταβολισμού) σε όλα τα στάδια της IVP.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τροποποίησης των υποστρωμάτων IVP με την προσθήκη των δύο παραγόντων (uPA & tPA) στην παραγωγή μεταφέρσιμων εμβρύων βοοειδών. Ελέγχεται η ποσοτική απόδοση των νέων μεθόδων, και η ποιότητα των παραγόμενων εμβρύων με έλεγχο έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων. Αξιολογείται η αντοχή των παραγόμενων βλαστοκύστεων στην κρυοδιατήρηση. Μεταφέρεται, σε ζώα-δέκτες, αριθμός νωπών και καταψυγμένων βλαστοκύστεων.

Βασικό παραδοτέο του έργου είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Υποψήφια διδάκτορας επελέγη, από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η κ. Φ. Κρανιά.

Έναρξη – Λήξη:

1/10/2010 - 30/10/2013 (Παράταση έως 31-1-2015)

Υπεύθυνος Έργου:

Δρ. Γ. Αμοιρίδης, Αν. Καθηγητής Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου   

Υπεύθυνος έργου για το ΙΚΕΘ: Δρ Κ. Α. Ρέκκας, Αν. Ερευνητής
Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου: Οι πειραματισμοί έχουν ολοκληρωθεί. Ανακοινώθηκε μέρος των ευρημάτων σε διεθνές συνέδριο, ενώ προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCI.