ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΕΙ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "COMPLETE"

18/10/2019 - 10:05

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ)

14/10/2019 - 14:15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

09/10/2019 - 10:03

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

03/10/2019 - 13:28

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1626/04.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Perform στο πλαίσιο του προγράμματος ARIMNET2

08/08/2019 - 11:46

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1230/23531/22.05.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΓΕ ΑΣΩΜΑΤΩΝ"

19/07/2019 - 14:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

05/07/2019 - 13:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

22/05/2019 - 12:48

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Ερευνητικού/Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010614, εκτιμούμενου προϋπολογισμού 465.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

24/04/2019 - 15:29

Σελίδες