Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 11735 /26-3-2019 (61ΞΘΟΞ3Μ-Δ41) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισμό Αριθμ. 46434/1-11-2018 με τίτλο: «Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», ΕΣΠΑ 2014-2020», MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», είναι το Σάββατο 6-4-2019 και η καταληκτική ημερομηνία για την αποσφράγισή τους είναι η Τετάρτη 10-4-2019.