Περιγραφή του έργου:

Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece Italy 2014-2020, εγκρίθηκε το έργο με τίτλο “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab” με εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, τον Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάρι και συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας το οποίο θα ενισχύσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να υποστηριχθεί η ονομασία προέλευσης, στη δια βίου εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, στις συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες που εφαρμόζουν νέες μεθόδους και χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα, καθώς και στη δημιουργία ενός Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Η έρευνα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η στήριξη των παραγωγών για να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα τους, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την  ποιότητά τους και να αποκτήσουν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα
 • Η διασφάλιση της υγιεινής του τελικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία
 • Η παροχή τεχνικής βοήθειας στους κτηνοτρόφους για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων τους
 • Η βοήθεια στους φορείς της αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για να ελέγξουν και  να πιστοποιήσουν τα προϊόντα μέσω του Mobile Laboratory
 • Η διασφάλιση της υγείας των ζώων, η παροχή συμβουλών και η στήριξη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Το MobiLab είναι ένα έργο που προέκυψε από την ανάγκη α) να εξασφαλιστεί η διατήρηση και ανάπτυξη του τομέα των προβάτων και αιγών στην Ιταλία και την Ελλάδα, β) να μετασχηματιστούν οι μειονεκτικές περιοχές σε περιοχές με συγκριτικά πλεονεκτήματα, γ) να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες και ανταγωνιστικές εκτροφές προβάτων και αιγών και δ) να ενισχυθεί η παραγωγή υγιεινών και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η ομάδα στόχος περιλαμβάνει τους:

 • Κτηνοτρόφους που μπορούν να επωφεληθούν από την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του έργου
 • Παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Επιστήμονες / προσωπικό στον τομέα της κτηνοτροφίας και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Φορείς χάραξης αγροτικής πολιτικής

Τα βασικά αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα είναι: α) η δημιουργία Κινητού Εργαστηρίου για τον έλεγχο της υγιεινής και της ποιότητας των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και ως εκ τούτου την ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, β) η διακρατική συνεργασία της «τριπλής έλικας» (κτηνοτρόφοι/τυροκόμοι, δημόσιος τομέας, ερευνητικοί φορείς) και μέσω αυτής η ενίσχυση της κτηνοτροφικής πολιτικής και στις δύο χώρες, γ) η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέσω αυτών η ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων, δ) η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της βελτίωσης των οργανωτικών δυνατοτήτων, ε) η τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Απουλίας για την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης, στ) η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων, ζ) η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου αγροτικής εγκατάλειψης,  η) η υποστήριξη της βιώσιμης κτηνοτροφίας με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων περιβαλλοντικών πόρων, θ) η εισαγωγή καινοτομίας στη στρατηγική μάρκετινγκ για τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, ι) η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην αλυσίδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, κ) η ενημέρωση των υπευθύνων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και την ανάγκη για εμπλοκή τους στην επικοινωνία / δικτύωση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας (Work Packages)

 • Work package 1, Project management.
 • Work Package 2, Project Information and Publicity.
 • Work package 3, Farming screening/Innovative research implementation.
 • Work Package 4, Establishment of the Mobile Laboratories.
 • Work Package 5, Entrepreneurship support and capacity.
 • Work Package 6, Transportation

   

Έναρξη – Λήξη 16/4/2018 - 15/4/2020
Προϋπολογισμός Έργου 818.067,00 €
Προϋπολογισμός Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών 268.857,00€
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 205.410,00€
Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Μπάρι 248.900,00€
Προϋπολογισμός Μητρόπολης Μπάρι 94.900.00€
Τεχνικός Συντονιστής Έργου Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου
Διαχειριστής Έργου Ανδρέας Διβάνης
Ομάδα έργου

Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου, Δρ. Ηλίας Μπουζαλάς, Δρ. Γεώργιος Σαμούρης,

Δρ. Ευριδίκη Μπουκουβάλα, Δρ. Σμαράγδα Σωτηράκη, επικ. Καθ. Αθανάσιος Γελασάκης, 

Δρ. Ευδόξιος Ψωμάς, Ιωάννης Σακαρίδης

 

Αρχεία

Άρμεγμα ARMEGMA.pdf
TEXN ΤΥΡΙΩΝ TEXN-ΤΥΡΙΩΝ.pdf
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.pdf
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Β.pdf
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΡΙΩΝ.pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΥΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΥΡΙΩΝ.pdf
ΤΥΡΙΑ ΤΥΡΙΑ.pdf
ΤΥΡΙΑ Β ΤΥΡΙΑ-Β.pdf
ΥΓΕΙΑ ΖΩΩΝ ΥΓΕΙΑ-ΖΩ.pdf
ΥΓΕΙΑ-ΖΩΩΝ.pdf

Συλλογή Φωτογραφιών

Δραστηριότητες


Ταξίδι στην Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο τον Ιούνιο του 2021 για συναντήσεις με κτηνοτρόφους και τυροκόμους

Επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τυριών για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων και για την βιντεοσκόπηση της διαδικασίας...

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του MobiLab δόθηκαν σε συναντήσεις με κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους. Έγιναν...

Συνάντηση με κτηνοτρόφους που έλαβε χώρα στο Νησί της Κεφαλλονιάς στις 2 Οκτωβρίου 2019

Έγιναν συναντήσεις με μέλη της Περιφέρειας, με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου.

Το 3ο PMB Meeting διοργανώθηκε στο Νησί της Κεφαλλονιάς. Έγιναν  συζητήσεις για τις ήδη ολοκληρομένες δράσεις του...

Η Διακρατική Συνάντηση για την Κτηνοτροφία και την Τυροκομία, έλαβε χώρα στο Νησί της Κεφαλονιάς στις 4 Ιουνίου 2019...

Το 2ο PMB Meeting διοργανώθηκε στην πόλη του Μπάρι. Έγιναν  συζητήσεις για τις ήδη ολοκληρομένες δράσεις του έργου...

Οργανώθηκαν τρείς ομάδες εργασίας και έγιναν συναντήσεις και συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους. Ακόμη έγινε συνάντηση με...

Ταξίδι στο νησί της Κέρκυρας για το Kickoff meeting, το οποίο διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Φαληράκι.